Condicions del sorteig

S'informa als participants en el present sorteig que les seves dades de caràcter personal recollides amb motiu del mateix quedaran enregistrades en un fitxer automatitzat propietat de La Fageda Fundació amb domicili a Mas Casals, 17811, Santa Pau, Girona.

Podran exercir els seus drets dirigint-se tant al domicili de la Fundació com a l'adreça de correu electrònic privacitat@fageda.com. Els participants hauran d'acceptar les condicions de tractament de dades de forma expressa per tal de poder ser considerats com a participants dins del sorteig.

Per fer enviament als participants d'informació comercial en relació als productes de Fageda Fundació, hauran d'acceptar de forma expressa l'apartat disposat per a tal finalitat dins del formulari de participació. Les dades no seran cedides a tercers, limitant-ne únicament la cessió per tal de donar compliment a les obligacions legals; podrem fer cessió de dades a tercers, per enviar-los els objectes amb els que hagin estat premiats.

Bases de participació

1. Empresa organitzadora

Fageda Fundació, amb domicili a Mas Casals, de 17811 Santa Pau, Girona, amb N.I.F. G17808247.

2. Objecte

Sorteig promocional.

3. Àmbit del sorteig

La participació en este sorteig és totalment gratuïta i es realitzarà mitjançant un sorteig automàtic contractat a un tercer: Easypromos.

Podran participar les persones que resideixin a España (Península, Illes Balears i Illes Canàries ,Ceuta i Melilla).

4. Data d'inici i data de finalització

el sorteig s'iniciarà el dia 8 de juny de 2022 i finalitzarà el dia 31 de Desembre de 2022 a les 24:00.

5. Requisits de participació

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i que siguin majors d'edat o tinguin autorització dels seus pares i/o tutors.

6. Operativa

La mecànica de la promoció serà la següent:

El participant podrà participar complimentant el formulari de contacte físicament a la recepció de La Fageda Fundació i es podrà accedir al formulari després de la lectura del codi QR en el que s'ha enregistrat aquesta promoció.

7. Elecció dels guanyadors

Els guanyadors seran escollits mitjançant un sorteig aleatori, subcontractat a la eina Easypromos

8. Premi

El premi consistirà en un vol en globus per a dos persones (subjecte a la disponibilitat de dates de l'empresa que realitza els vols), una visita guiada a les nostres instal·lacions per a dos persones i un lot de productes.

9. Finalització del concurs i confirmació

El concurs finalitzarà el dia 31/12/2022 a las 00:00 i es comunicarà al guanyador/a el resultat del mateix per mitjà del correu electrònic.

El guanyador /a haurà de confirmar la recepció de la comunicació abans de la data de 31/01/2023 transcorreguda la qual es declararà el premi com a desert.

10. Entrega

El premi s'enviarà a una adreça proporcionada pel guanyador dins del territori d'Espanya. No s'enviarà fora.

11. Descalificacions i penalitzacions

L'incompliment dels requisits mínims necessaris per tal de participar en el concurs / sorteig es considerarà com una participació nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot el dret sobre els premis atorgats.

12. Exoneració de responsabilitat

La Fageda Fundació no es responsabilitzarà de l'ús que faci el premiat del producte amb el que hagi estat agraciat.

La promotora del sorteig no assumirà cap mena de responsabilitat en la consecució del concurs per casos fortuïts o de força major.

13. Tractament de dades de caràcter personal - política de privacidad de la promoció

13.1. Responsable del Tractament:

La Fageda Fundació, amb domicili al Mas Casals, 17811, Santa Pau, Girona amb N.I.F. G17808247.

13.2. Finalitat del tractament i base legal del mateix:

  • a. Proporcionar l'accés a la promoció i la gestió.
  • b. Compliment de les obligacions i serveis de la promoció tal i com es cita a les bases de la promoció.
  • c. Gestió i execució de les obligacions i responsabilitats legals derivades del contingut de la promoció, segons detall de les bases de la promoció.
  • d. Compliment dels requeriments legals que apliquen al promotor per la confecció del present sorteig.
  • e. Si ha acceptat de forma expressa, enviar-li informació comercial sobre ofertes, novetats i productes.

13.4 Destinataris de les dades

Les dades únicament seran cedides als transportistes per tal de fer-los arribar els regals als guanyadors; a l'Agència Tributària amb la finalitat de donar compliment a les obligacions fiscals.

14. Terminis de conservació de les seves dades personals

Les dades tindran un límit de tractament en la durada de la promoció. Únicament les dades facilitades a l'objecte de rebre informació dels nostres productes i serveis es conservaran fins que el propi usuari manifesti que no desitja rebre més butlletins promocionals o exerceixi els seus drets d'usuaris.

En qualsevol cas, es conservaran les dades necessàries per tal de donar compliment a les obligacions legals.

15. Drets dels interessats

Els usuaris podran exercir els seus drets a la direcció de La Fageda Fundació a al Mas Casals, 17811, Santa Pau, Girona. També tenen dret a reclamar davant l'Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades - AEPD- www.aepd.es).

16. Canvis

La Fageda Fundació es reserva el dret a canviar les condicions de la promoció.

17. Acceptació de less bases

El compliment del formulari del sorteig necessitarà de l'acceptació de les bases promocionals del mateix.

18. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pogués plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Olot.